Regulamin świadczenia usługi IVR/SMS CHAT §1 Postanowienia ogólne

 1. Celem Regulaminu jest określenie zasad i warunków świadczenia usługi IVR/SMS CHAT.
 2. Organizatorem usługi jest Art Mobile sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 61-806 przy ulicy Święty Marcin 29/8 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000687941, NIP: 7831762242,Regon: 367837914.
 3. W ramach korzystania z usługi I​VR/SMS CHAT Użytkownik zobowiązany jest do przestrzeganianiniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin dostępny jest każdorazowo na stronie internetowej.
 5. Usługa oferowana jest od dnia 27.07.2017§ 2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Organizatorze – ​należy przez to Art Mobile sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy61-806 przy ulicy Święty Marcin 29/8 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000687941, NIP: 7831762242, Regon: 367837914.
 2. Regulaminie​– należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
 3. Usłudze – należy przez to rozumieć usługę IVR/SMS CHAT świadczoną przez Organizatora,która pozwala na prowadzenie rozmowy na tematy erotyczne/ezoteryczne drogą SMS lubdrogą połączenia telefonicznego.
 4. SMS (short message service) – ​należy rozumieć przez to usługę umożliwiającą przesyłaniez i na telefon komórkowy wiadomości tekstowych do 160 znaków między operatorami siecikomórkowych GSM, wiadomość wysyłana przez Użytkownika lub Konsultanta
 5. IVR – (Interactive Voice Response) – płatne połączenie głosowe które pozwala na1

prowadzenie rozmów z konsultantami/konsultantami.

 1. Konsultantka – ​należy przez to rozumieć odpowiednio wykwalifikowane osoby, zajmujące sięprowadzeniem rozmów za pośrednictwem połączenia telefonicznego lub drogą SMS.
 2. Użytkownik – należy przez to rozumieć osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, posiadające zdolność do czynności prawnych, będąca użytkownikiem telefonu komórkowegoz polskiej sieci§ 3 Korzystanie z usługi
 1. Usługa IVR/SMS CHAT polega na umożliwieniu Użytkownikowi kontaktu telefonicznego lub drogą SMSz Konsultantką w celu prowadzenia rozmów o charakterze erotycznym lub na umożliwieniu Użytkownikowi kontaktu drogą SMS z Konsultantką w celu otrzymania informacji o charakterze ezoterycznym.
 2. Usługa IVR/SMS CHAT oferowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Usługa dostępna jest 24h na dobę od momentu 27.07.2017.
 4. Warunkiem skorzystania z usługi jest zapoznanie się regulaminem
 5. Użytkownik korzystając z usługi IVR/SMS CHAT akceptuje postanowienia niniejszegoRegulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad..
 6. Usługa dostępna jest tylko dla Użytkowników, którzy ukończyli 18 rok życia. Ostrzeżeniezawarte jest w niniejszym Regulaminie oraz każdorazowo na stronie.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zdjęcia, nagrania jak i opisy Konsultantekobsługujących rozmowy SMS oraz połączenia telefoniczne, które zamieszczone są na stronie, reklamach serwisu, jak i podczas prowadzonej rozmowy mogą być nieprawdziwe. Ponadto treść prowadzonych rozmów nie ma charakteru wiążącego.
 8. Informacje otrzymywane przez Użytkownika od Konsultantek stanowią formę rozrywki. Ich treść nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń.
 9. Wszelkie materiały reklamowe Usługi publikowane w ramach serwisu nie stanową oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż nie ma prawa wymagać od Organizatora umożliwienia mu spotkania osobistego z Konsultantką oraz przekazania jej danych2

osobowych.

 1. Użytkownik nie jest uprawniony do osobistego spotkania z Konsultantką.
 2. W celu skorzystania z usługi, w zależności od wyboru, Użytkownik wykonuje połączenietelefoniczne pod numerem wskazany na stronie lub wysyła wiadomość SMS na numerwskazany na stronie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zablokowania Użytkownika, który nie przestrzega zasadniniejszego Regulaminu, nie ukończył 18 roku życia, narusza obowiązujące przepisy prawa,narusza ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego lub normy społeczne.
 4. Organizator nie odpowiada za treści przesyłane w wiadomościach SMS oraz treść rozmówprowadzonych w ramach Usługi.
 5. Organizator nie ma wpływu na treść prowadzonych rozmów telefonicznych oraz za pomocąSMS w ramach Usługi.
 6. Zabronione jest poruszanie przez Użytkownika tematów pornograficznych, erotycznychzabronionych przez polskie prawo karne, zwłaszcza powiązanych z małoletnimi, użyciemprzemocy czy też posługiwaniem się zwierzęciem.
 7. Użytkownik może zakończyć korzystanie z usługi w każdym momencie poprzez rozłączenie zkonsultantką/konsultantem lub przerwanie wysyłki sms.§4 Koszt korzystania z usługi

1. Usługadostępnajestwnastępującychsieciachkomórkowych:

 1. Wiadomości SMS wysyłane za pomocą komputera stacjonarnego jaki i laptopa nie są akceptowane.
 2. Kosztnawiązaniapołączeniatelefonicznegowramachskorzystaniazusługiwynosi: PPM – koszt 7,69 brutto za minutę połączenia:-708-877-503 – ezoteryka -708-877-574 – towarzyski
  PPM – koszt 4,92 brutto za minutę połączenia: -708-770-230 – ezoteryka -708-777-053 – towarzyski
 3. KosztwysłaniawiadomościSMSwceluskorzystaniazUsługiwynosi3,69bruttoSMS -chat ezoteryczny: Nr SMS 73313-chat towarzyski: Nr SMS 73976§ 5 Reklamacje
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi IVR/SMS CHAT rozpatrywane są przez Art Mobile sp. z o.o.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić na adres: worldprizepl@gmail.com w terminie 14 dni od dnia wystąpienia uzasadniającego wniesienie reklamacji.
 3. Reklamacje można zgłaszać przez 7 dni w tygodniu.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w swej treści: Numer telefonu użytkownika, date4

skorzystania z usługi, rodzaj i numer usługi, opis reklamacji.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu ze zgłaszającym reklamację celemuzupełnienia jej treści.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane na bieżąco, jednakże nie później niż w ciągu 14dni od dnia ich złożenia przez Użytkownika.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana drogą elektroniczną w ciągu 14 dni od dniaotrzymania reklamacji.
 4. W przypadku kwestionowania sposobu rozpatrzenia reklamacji Użytkownikowi przysługujeprawo odwołania się do sądu powszechnego.§ 6 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest Art Mobile sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 61-806 przy ulicy Święty Marcin 29/8.
 2. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza powierzone mu dane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe jedynie wyrażeniu zgody przez Użytkownika. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez wysłanie wiadomości SMS albo nawiązanie połączenia telefonicznego w celu skorzystania z Usługi.
 4. Art Mobile sp. z o.o. przetwarza dane osobowe jedynie w celu realizacji usługi IVR/SMS CHAT, rozpatrywania składanych reklamacji, w zakresie wniosków i próśb kierowanych od Użytkownika.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolną decyzją Użytkownika. Jednakże podanie danych osobowych wskazanych jest niezbędne do świadczenia usługi.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, kontroli i weryfikacji przetwarzanych danych, które go dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych5

zawartych w zbiorze i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 Ustawy o ochronie danych osobowych, czy też wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 8 Ustawy o ochronie danych osobowych.

 1. Wszelkie żądania czy też prośby wynikające z uprawnień Użytkownika opisanych w pkt 6 niniejszego paragrafu należy kierować pisemnie na adres Art Mobile sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 61-806 przy ulicy Święty Marcin 29/8 lub drogą elektroniczną na adres: worldprizepl@gmail.com.
 2. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane są jego danymi osobowymi.
 3. Administrator oświadcza, iż zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi ​Teleaudio Dwa Sp. z o.o. Ilość irodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
 4. Administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.§ 7 Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkownika poprzez informacje na portalu w którym została zawarta umowa.
 2. Organizator zastrzega, iż zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie, przetwarzanie oraz opracowywanie tekstów i innych elementów utworów chronionych prawem autorskim m.in. zdjęć, utworów graficznych, uzyskanych w wyniku korzystanie z Usługi, zarówno w części jak i w całości bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
 3. Wszelkie spory wynikające pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem będą rozstrzygać polubownie. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia, Sądem właściwym do6

rozstrzygania sporów będzie Sąd właściwości ogólnej.

 1. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposoburozstrzygania sporów. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.​
 2. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 3. Administrator Serwisu nie wyraża zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.07.2017

Strona zawiera materiały dla dorosłych

Czy masz 18 lat?